กรณีศึกษา...วิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนโครงการ

กรณีศึกษา...วางระบบบัญชีและแก้ปัญหาบัญชี

กรณีศึกษา...วางระบบภาษีและแก้ปัญหาภาษีอากร

กรณีศึกษา...วิเคราะห์งบการเงินและการบริหารการเงิน
 

กรณีศึกษา...การกำหนดมูลค่าหุ้นและการระดมทุน

กรณีศึกษา...การกู้เงินธนาคารและปรับโครงสร้างหนี้

กรณีศึกษา...บริหารจัดการธุรกิจตามข้อกฎหมาย

เศรษฐศาสตร์สำหรับนักบริหาร
 
 
โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
FPM Certificate Co.,Ltd. 300/50 หมู่ 3 หมู่บ้านบุศรินทร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2920-5406-9 แฟกซ์ : 0-2920-5406-9 ต่อ 102 Website: www.fpmcertificate.com E-mail: sumrej@fpmconsultant.com