ชื่อเรื่อง : กรณีศึกษา...บริหารจัดการธุรกิจตามข้อกฎหมาย
ผู้เขียน : ชาย กิตติคุณาภรณ์ / จงรักษ์ พรมศิริเดช
จำนวน : 656 หน้า

          หนังสือ “กรณีศึกษาบริหารและจัดการบริษัทตามข้อกฎหมาย” เป็นหนังสือในโครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการ หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรทางธุรกิจ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด มีเนื้อหามุ่งสอนให้คนทำธุรกิจเข้าใจและปฏิบัติได้ต่อการบริหารจัดการบริษัท ตลอดจนห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนด ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท และพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
          เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน โดยส่วนแรกมุ่งตอบคำถามให้คนทำธุรกิจรู้ว่า เมื่อตนเองเปิดบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ขึ้นแล้ว ต้องดำเนินการต่อการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกรรมการบริษัท การปลดและตั้งกรรมการท่านใหม่ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวมกิจการ การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงิน การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การอนุมัติงบการเงิน การตั้งผู้สอบบัญชี การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการจัดประชุม และการลงมติในที่ประชุม จะดำเนินการกันอย่างไร และเรื่องการบริหารจัดการอื่นๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้ผู้บริหารในฐานะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการมีข้อกำหนดและวิธีการอย่างไรบ้าง
          ส่วนที่สองมุ่งตอบคำถามคนทำธุรกิจด้วยกรณีศึกษาจำนวนมาก ที่เมื่อคนทำธุรกิจเข้าใจวิธีการบริหารจัดการบริษัทจากส่วนแรกแล้ว สามารถศึกษาเพิ่มเติมกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในแวดวงคนทำธุรกิจ ทำให้คนทำธุรกิจเกิดแนวทางในการจัดการบริษัท และแก้ปัญหาความผิดพลาดต่อการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างกรรมการบริษัทด้วยกัน และกรรมการบริษัทกับผู้ถือหุ้น ที่นำมาซึ่งความเสียหายในคดีแพ่ง และโทษจำคุกในคดีอาญา
          ส่วนที่สาม ได้หยิบยกเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ที่กฎหมายใช้เป็นกติกากำหนดให้คนทำธุรกิจต้องบริหารจัดการต่อเรื่องต่างๆ เอาไว้ และพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ที่กำหนดบทลงโทษ ทั้งโทษปรับกับบริษัทที่กระทำผิด และทั้งโทษปรับและจำคุกกับกรรมการบริษัทที่บริหารจัดการบริษัทฝ่าฝืนกติกาตามที่กฎหมายกำหนด ให้คนทำธุรกิจได้ศึกษาไล่เรียงตามมาตราอย่างละเอียด
          หนังสือเล่มนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นคัมภีร์ที่ยิ่งกว่าคู่มือที่สามารถช่วยให้คนทำธุรกิจสามารถบริหารจัดการบริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยกติกา ความถูกต้อง ที่สุดท้ายแล้วไม่จำเป็นต้องมีตัวคนทำธุรกิจบริหารจัดการ กลับมีเพียงกฎ กติกาตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เป็นผู้บริหารจัดการ เรื่องอารมณ์ ความรู้สึก ความที่น่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ที่รู้สึกและนึกคิดไปเองจึงหมดไป สร้างความยุติธรรม และความถูกต้องให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
          ด้วยเหตุนี้กิจการจึงประสบความสำเร็จ และก้าวหน้าต่อไปได้เรื่อยๆ

สารบัญ
ภาคที่ 1
     การบริหารจัดการบริษัทตามข้อกฎหมาย
บทที่ 1
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
     ตอน รวบรวมพลพรรคร่วมจัดตั้งบริษัท 3
     ขั้นตอนการจดทะเบียนตั้งบริษัท (กรณีจดทะเบียนแล้วเสร็จในวันเดียว)
     กรณีศึกษาการจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ (ตามขั้นตอน ก.)
     กรณีศึกษาการจัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจำนวนหุ้นทั้งหมด (ตามขั้นตอน ข.)
     กรณีศึกษาการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (ประชุมตั้งบริษัท) (ตามขั้นตอน ค.)
     กรณีศึกษาคณะกรรมการเรียกชำระค่าหุ้น (ตามขั้นตอน ง.)
     กรณีศึกษาการจัดทำเอกสารชุดคำขอจดทะเบียน (ตามขั้นตอน จ.)
     กรณีศึกษาการยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (ตามขั้นตอน ฉ.)
บทที่ 2
การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท กรณีกรรมการลาออก
     ตอน เมื่อจำเป็นต้องเลือกข้าง
     ขั้นตอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
     กรณีศึกษาการจัดทำหนังสือลาออก (ตามขั้นตอน ก.)
     กรณีศึกษาการจัดทำเอกสารชุดคำขอจดทะเบียน (ตามขั้นตอน ข.)
     กรณีศึกษาการยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (ตามขั้นตอน ค.)
บทที่ 3
การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท กรณีกรรมการลาออก
และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวนมากกว่าเดิม
     ตอน คุณมหาลาบวช
     ขั้นตอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรืออำนาจกรรมการ
     กรณีศึกษาการจัดประชุมคณะกรรมการ (ตามขั้นตอน ข.)
     กรณีศึกษาการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ค.)
     กรณีศึกษาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ง.)
     กรณีศึกษาการจัดทำคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบ (ตามขั้นตอน จ.)
     กรณีศึกษาการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (ตามขั้นตอน ฉ.)
บทที่ 4
     การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท กรณีปลดกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนอำนาจกรรมการพร้อมกับแก้ไขข้อบังคับ ตอน ผู้ถือหุ้นสองคนรวมหัวกันเรียกประชุม
     เพื่อปลดกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
     ขั้นตอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรืออำนาจกรรมการ/แก้ไขข้อบังคับ
     กรณีศึกษาการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ก.)
     กรณีศึกษาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ข.)
     กรณีศึกษาการจัดทำคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบ (ตามขั้นตอน ค.)
     กรณีศึกษาการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (ตามขั้นตอน ง.)
บทที่ 5
     การแก้ไขวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท ตอน ไปเลี้ยงปลาชะโด
     ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท
     กรณีศึกษาการจัดประชุมคณะกรรมการ (ตามขั้นตอน ก.)
     กรณีศึกษาการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ข.)
     กรณีศึกษาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ค.)
     กรณีศึกษาการจัดทำคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบ (ตามขั้นตอน ง.)
     กรณีศึกษาการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (ตามขั้นตอน จ.)บทที่ 6
การจดทะเบียนเพิ่มทุน
     ตอน วางแผนเพิ่มทุนเพื่อกุมอำนาจบริหารจัดการบริษัท
     ขั้นตอนการจดทะเบียนเพิ่มทุน
     กรณีศึกษาการจัดประชุมคณะกรรมการ (ตามขั้นตอน ก.)
     กรณีศึกษาการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ข.)
     กรณีศึกษาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ค.)
     กรณีศึกษาการจัดทำคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบ (ตามขั้นตอน ง.)
     กรณีศึกษาการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (ตามขั้นตอน จ.)
บทที่ 7
การจดทะเบียนยกเลิกมติพิเศษให้เพิ่มทุน
     ตอน กรรมการอีกฟากไหวตัวทัน
     ขั้นตอนการจดทะเบียนยกเลิกมติพิเศษให้เพิ่มทุน
     กรณีศึกษาการจัดทำคำขอจดทะเบียน
     และเอกสารประกอบ (ตามขั้นตอน ก.)
     กรณีศึกษาการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (ตามขั้นตอน ข.)
บทที่ 8
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (แก้ไขครั้งที่ 2)
     ตอน เพิ่มข้อบังคับ…เพิ่มความปลอดภัย
บทที่ 9
     การจดทะเบียนลดทุน ตอน ยกเลิกโครงการ…ลดความเสี่ยง
     ขั้นตอนการจดทะเบียนลดทุน
     กรณีศึกษาการจัดประชุมคณะกรรมการ (ตามขั้นตอน ก.)
     กรณีศึกษาการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ข.)
     กรณีศึกษาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ค.)
     กรณีศึกษาการจัดทำคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบ (ตามขั้นตอน ง.)
     กรณีศึกษาการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (ตามขั้นตอน จ.)
     กรณีศึกษาการประกาศหนังสือพิมพ์ และส่งหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ (ตามขั้นตอน ฉ.)
     กรณีศึกษาการจัดทำคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบ (ตามขั้นตอน ช.)
     กรณีศึกษาการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (ตามขั้นตอน ฌ.)
บทที่ 10
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท / ดวงตราสำคัญ /
ย้ายที่ตั้งสำนักงาน ตอน เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนตรา
     ย้ายที่ตั้งสำนักงาน…ล้างซวย!
     ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท / ดวงตราสำคัญ / ย้ายที่ตั้งสำนักงาน
     กรณีศึกษาการจัดประชุมคณะกรรมการ (ตามขั้นตอน ก.)
     กรณีศึกษาการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ข.)
     กรณีศึกษาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ค.)
     กรณีศึกษาการจัดทำคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบ (ตามขั้นตอน ง.)
     กรณีศึกษาการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (ตามขั้นตอน จ.)
บทที่ 11
การจดทะเบียนควบบริษัท
     ตอน รวมบริษัทเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
     ขั้นตอนการจดทะเบียนควบบริษัท
     กรณีศึกษาการจัดประชุมคณะกรรมการ (ตามขั้นตอน ก.)
     กรณีศึกษาการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ข.)
     กรณีศึกษาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ค.)
     กรณีศึกษาการจัดทำคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบ (ตามขั้นตอน ง.)
     กรณีศึกษาการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (ตามขั้นตอน จ.)
     กรณีศึกษาการประกาศโฆษณาควบบริษัท และส่งหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ (ตามขั้นตอน ฉ.)
     กรณีศึกษาการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ช.)
     กรณีศึกษาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ซ.)
     กรณีศึกษาการจัดทำคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบ (ตามขั้นตอน ฌ.)
     กรณีศึกษาการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (ตามขั้นตอน ญ.)
บทที่ 12
     การจดทะเบียนเลิกบริษัท ตอน เดินทางไปในป่าใหญ่
     ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัท จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (เลิกโดยมติพิเศษ)
     กรณีศึกษาการจัดประชุมคณะกรรมการ (ตามขั้นตอน ก.)
     กรณีศึกษาการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ข.)
     กรณีศึกษาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ค.)
     กรณีศึกษาการจัดทำคำขอจดทะเบียน และเอกสารประกอบ (ตามขั้นตอน ง.)
     กรณีศึกษาการยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อนายทะเบียน (ตามขั้นตอน จ.)
     กรณีศึกษาการประกาศโฆษณา
     กรณีศึกษาการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ฌ.)
     กรณีศึกษาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 (ตามขั้นตอน ญ.)
     กรณีศึกษาผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีของบริษัท (ตามขั้นตอน ฎ.)
     กรณีศึกษาการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามขั้นตอน ฏ.)
     กรณีศึกษาการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4 (ตามขั้นตอน ฐ.)
     กรณีศึกษาการจัดทำคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และเอกสารประกอบ (ตามขั้นตอน ฑ.)
     กรณีศึกษาการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (ตามขั้นตอน ฒ.)
บทที่ 13
     เอกสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจัดตั้งบริษัทแล้ว
บรรณานุกรม
ภาคที่ 2
กรณีศึกษาต่างๆ
กรณีศึกษา
     การจัดตั้งบริษัท
     การเข้าชื่อซื้อหุ้นแล้วเพิกถอนไม่ได้
เรื่องของคน 3 คนกับการซื้อหุ้นของบริษัท
     …เสกหุ้นสามัญฟรี 1
     …เสกหุ้นสามัญฟรี 2
     …โทษของการเรียกหุ้น 100%
     …โทษของการเรียกหุ้น 100%
     …เรียกชำระค่าหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน
     …เรียกชำระค่าหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน 2
     …เรียกชำระค่าหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน 3
     …วิธีเรียกชำระค่าหุ้น
     …วิธีเรียกชำระค่าหุ้น 2
     …วิธีเรียกชำระค่าหุ้น 3
     …วิธีเรียกชำระค่าหุ้น 4
     …การลงโทษผู้ที่เบี้ยวไม่ยอมจ่ายค่าหุ้น
     …การลงโทษผู้ที่เบี้ยวไม่ยอมจ่ายค่าหุ้น 2
     …การลงโทษผู้ที่เบี้ยวไม่ยอมจ่ายค่าหุ้น 3
     …ลงโทษคนที่ไม่ยอมจ่ายค่าหุ้น
     …ลงโทษคนที่ไม่ยอมจ่ายค่าหุ้น 2
     …ลงโทษคนที่ไม่ยอมจ่ายค่าหุ้น 3
     …ลงโทษคนที่ไม่ยอมจ่ายค่าหุ้น 4
     …ลงโทษคนที่ไม่ยอมจ่ายค่าหุ้น 5
     ...ทรัพย์สินส่วนตัวควรจะนำเข้ามาเป็นของบริษัทหรือไม่
     …บริษัทกับการใช้ประโยชน์จากสถานประกอบการ
     …วิธีการนำทรัพย์สินชำระแทนเงินค่าหุ้น
     "เอาเหงื่อแลกหุ้น
     ...การสร้างบริษัทให้โตแบบก้าวกระโดด
     ...การสร้างบริษัทให้โตแบบก้าวกระโดด 2
     ...การสร้างบริษัทให้โตแบบก้าวกระโดด 3
     ...มูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน
     ...มูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน 2
     ...ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนตีเป็นหุ้น
     ...จ่ายค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินและแรงงานใครว่าทำไม่ได้
     ...ข้อเขียนที่จะแถลงในกรณีเอาทรัพย์สินและ/หรือแรงงานแลกหุ้น
     ...จ่ายค่าหุ้นด้วยแรงงานแล้วจะบันทึกบัญชีอย่างไร
     ...อย่าเผลอไปลงชื่อซื้อหุ้นของบริษัทที่ตั้งใหม่
     ...เข้าชื่อซื้อหุ้นแล้วต้องจ่ายค่าหุ้น
     ...มติตั้งบริษัทเกิดขึ้นแล้วไม่จ่ายค่าหุ้นไม่ได้
     ...จ่ายเงินค่าหุ้นก่อนถึงจะได้หนังสือรับรองบริษัท
     ...แปลงแรงงานเป็นหุ้น...สรรพากรถือว่ามีรายได้
     ...แปลงแรงงานเป็นหุ้น ...สรรพากรถือว่ามีรายได้ 2
     ...ทรัพย์สินเก่าแปลงเป็นหุ้น
     ...ทุนจดทะเบียนบริษัทจะเป็นเท่าไรดี
      ...ทุนจดทะเบียนบริษัทจะเป็นเท่าไรดี 2
     ...วิธีตีมูลค่าแรงงาน / ทรัพย์สินแลกหุ้น
      …ทุนจดทะเบียนบริษัทมากหรือน้อยดี
     …ทุนจดทะเบียนมากๆ แต่ไม่ได้     เรียกชำระ มีผลดีผลเสียอย่างไร
     ผู้เริ่มก่อการบริษัท…ซวย
     ...กรณีศึกษาปัญหาการจ่ายค่าหุ้นด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงิน 1
     ...กรณีศึกษาปัญหาการจ่ายค่าหุ้นด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงิน 2
     ...คน 3 คนที่ร่วมตั้งบริษัท
     ...โทษของการอยากได้ ทุนใหญ่ๆ
     ...โทษของการอยากได้ทุนใหญ่ 2
กรณีศึกษา
บริษัทได้จัดตั้งขึ้นแล้ว
     …ไม่ออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น (โดนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท)
     บริษัทที่ออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถืออาจโดนปรับไม่เกิน 20,000 บาท
     …บริษัทซื้อคืนหุ้นของตนเองไม่ได้
     …บริษัทซื้อคืนหุ้นของตนเองไม่ได้ 2
     …บริษัทที่ไม่ออกใบหุ้นต้องโดนปรับ
     …บริษัทที่ไม่ออกใบหุ้นต้องโดนปรับ 2
     …เปลี่ยน บอจ.5 โดยพลการอาจโดนคดียักยอกทรัพย์
      …ว่าด้วยเรื่องของสมุดบัญชี และเอกสารที่กฎหมายกำหนด
     ...บริษัทจะออกหุ้นเพื่อแปลงหนี้เป็นทุนไม่ได้
     ...บริษัทจำกัดออกหุ้นกู้ (ก็ได้)
กรณีศึกษา
ผู้ถือหุ้นกับอำนาจจัดการ บริษัท
     …การควบคุมและบงการบริษัท
     …การควบคุมผู้ลงทุนในบริษัท 1
     …การควบคุมผู้ลงทุนในบริษัท 2
      …ถือหุ้นน้อยแต่ควบคุมบริษัทได้
     …ถือหุ้นน้อยแต่ควบคุมบริษัทได้ 2
     …ถือหุ้นไม่ถึง 1 ใน 4 แห่งทุน แต่ครอบงำบริษัทได้
     …ถือหุ้น 1 ใน 5 ...จัดการฮุบบริษัท
     ...ผู้ถือหุ้นใหญ่เอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย
     ...ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะ     โกงรายย่อย 1
     ...ขาย NO VAT
     ...ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จะโกงรายย่อย 2
     ...ค่าใช้จ่ายหัก 3%
     ...ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะโกงรายย่อย 3
     ...เงินยืมกรรมการ 287
     ...ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะโกงรายย่อย 4
     …เพิ่มทุนบริษัท
     ...ถือหุ้น 51% แต่โดนฮุบกิจการ
     ...ถือหุ้น 51% แต่โดนฮุบกิจการ 2
     ...ผู้ถือหุ้นในบริษัทแม้ถือเพียง 1 หุ้นก็อันตราย
     ...การตรวจสอบการทำงานของบริษัท
     ...ผู้ถือหุ้นในบริษัทแม้ถือเพียง 1 หุ้นก็อันตราย 2
     ...ผู้ถือหุ้นจับผิดกรรมการ เพื่อไถเงินบริษัท
     ...ผู้ถือหุ้นจับผิดกรรมการ เพื่อไถเงินบริษัท 2
     ...ผู้ถือหุ้นจับผิดกรรมการ เพื่อไถเงินบริษัท 3
     …ใช้สิทธิ 1 ใน 5 แห่งทุนตรวจกิจการงานของบริษัท
     …ถือหุ้นน้อยแต่เผด็จการบริษัทมหาชน
กรณีศึกษา
การประชุมผู้ถือหุ้น
     …ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหญ่
     ...เรื่องที่จะต้องประชุมกันในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหญ่
     …การลงคะแนนเสียงโดยวิธีชูมือ
     …การลงคะแนนลับ
     …หัวหมอแกล้งประชุมผิดระเบียบ
     …หัวหมอแกล้งประชุมผิดระเบียบ 2
     …รายงานการประชุมปลอม
     …รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปลอม 2
     …รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปลอม 3
     …รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปลอม 4
     …ว่าด้วยการประชุมสามัญประจำปี 25X2
     ...ว่าด้วยการประชุมสามัญประจำปี 25X2 (2)
     …ว่าด้วยการประชุมสามัญประจำปี 25X2 (3)
     …ว่าด้วยการประชุมสามัญประจำปี 25X2 (4)
     ...ประธานกรรมการกับเสียงที่ได้เพิ่มอีกหนึ่งเสียง
     …โทษของการไม่เรียกประชุมสามัญ
     …องค์ประชุมและวิธีการลงมติ
     ...การลงมติโดยวิธีชูมือ
     ...รายงานการประชุมปลอมกับโทษจำคุก
     ...รายงานการประชุมปลอมกับโทษจำคุก 2
     ...วางข้อบังคับว่าด้วยการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่
     ...วางข้อบังคับว่าด้วยการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ 2
     ...วางข้อบังคับว่าด้วยการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ 3
กรณีศึกษา
การปฏิบัติงานของกรรมการ และการต้องโทษทางแพ่ง และอาญา
     …กรรมการโดนโทษทางอาญา 1
     …กรรมการโดนคดีอาญา 2
     …กรรมการโดนคดีอาญา 3
     …เมื่อกรรมการบริษัทกัดกัน
     …เมื่อกรรมการบริษัทกัดกัน 2
     …เมื่อกรรมการบริษัทกัดกัน 3
     …เมื่อกรรมการบริษัทกัดกัน 4
MD ตายด้วยเรื่องขี้หมา 3
     (สูงศักดิ์ไม่ยอมเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นใหญ่)
MD ตายด้วยเรื่องขี้หมา 4
     (กรรมการโดนฟ้องข้อหาละเมิด)
     …จับ MD ติดคุก
     …จับ MD ติดคุก 2
     … จับ MD ติดคุก 3
     … จับ MD ติดคุก 4
     … จับ MD ติดคุก 5
     …โทษที่ MD ไม่ยอมริบหุ้นเอาออกขายทอดตลาด
     ...จับกรรมการบริษัทติดคุก
     ...เอาให้หนักกับกรรมการที่ไม่ยอมเซ็นเช็ค
     ...โคตรซวย 1 (กรรมการโดนคดียักยอกทรัพย์)
     ...ไม่ให้ค้นเอกสารของบริษัท กรรมการโดนปรับ 50,000 บาท
     ...ลงนามในสัญญาแต่ไม่ได้ประทับตรา มีผลผูกพันบริษัทหรือไม่
     ...ลงนามในสัญญาแต่ไม่ได้ประทับตรา มีผลผูกพันบริษัทหรือไม่ 2
     ...ลงนามในสัญญาแต่ไม่ได้ประทับตรา มีผลผูกพันบริษัทหรือไม่ 3
     ...กรรมการงี่เง่าไม่ยอมเซ็นเช็ค
     ...กรรมการงี่เง่าไม่ยอมเซ็นเช็ค 2
     ...กรรมการบริษัทต้องโดนปรับไม่เกิน 50,000 บาท กับเรื่องต่อไปนี้
     …เมื่อกรรมการบริษัทสิ้นลาย
     …โทษที่กรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบ เป็นการส่วนตัว
โทษละไม่เกิน 50,000 บาท
     …กรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบงานร่วมกัน
     …กรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบงานร่วมกัน 2
     …เล่นงานกรรมการที่ทำธุรกิจแข่งกับบริษัท
     …ฟ้องกรรมการบริษัทในข้อหาละเมิด
     …ฟ้องกรรมการบริษัทให้ชดใช้ค่าเสียหาย ข้อหาทำงบการเงินเท็จ
     …เปลี่ยนกรรมการบริษัทหนีความรับผิดชอบ
     …เปลี่ยนกรรมการบริษัทหนีความรับผิดชอบ 2
     ...กรรมการบริษัทไม่ยอมเปลี่ยนทะเบียนผู้ถือหุ้นให้
     ...อย่าเชื่อว่าจะไม่มีการหักหลัง
     ...โทษของกรรมการที่ทำธุรกิจแข่งกับบริษัท
     ...การขาย NO VAT คือ การย้าย ซ่อน โอนทรัพย์สินให้กับผู้อื่น
     ...อายุความอาญากับโทษที่ขาย NO VAT
     ...ความผิดและบทลงโทษ กรณีบริหารงานบริษัทผิดพลาด
     ...หลอกให้ลงทุนด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จมีโทษจำคุก
     ...จูงใจให้บุคคลอื่นเข้าเป็นหุ้นส่วน ด้วยการหลอกข้อมูลในงบการเงิน
กรณีศึกษา
เงินกู้กรรมการ
     …ลูกหนี้เงินกู้กรรมการในงบดุล...สัญญาณอันตราย
     …ลูกหนี้เงินกู้กรรมการในงบดุล...สัญญาณอันตราย 2
     …วิธีล้างรายการลูกหนี้เงินกู้กรรมการ
     …ทำลายลูกหนี้เงินกู้กรรมการ
     …ทำลายลูกหนี้เงินกู้กรรมการ 2
     …ทำลายลูกหนี้เงินกู้กรรมการ 3
     …ทำลายลูกหนี้เงินกู้กรรมการ 4
     ...เงินยืมกรรมการจุดพิรุธของการโกง
     ...เงินยืมกรรมการจุดพิรุธของการโกง 2
     ...เสกหุ้นสามัญผ่านรายการลูกหนี้เงินกู้กรรมการ
     ...คุกตารางจากการล้างรายการลูกหนี้เงินกู้กรรมการ
     ...ค่าเสียหายที่สมบัติจะเรียกร้องจากการล้างรายการลูกหนี้เงินกู้กรรมการ
     ...ลดทุนล้างลูกหนี้เงินกู้กรรมการ
กรณีศึกษา
กรรมการลาออก
     …กรรมการลาออก
     …กรรมการลาออก 2
     ...ลาออกจากการเป็นกรรมการ แต่หน้าหนังสือรับรองยังมีชื่ออยู่
     ...ลาออกจากการเป็นกรรมการ แต่หน้าหนังสือรับรองยังมีชื่ออยู่ 2
      …กรรมการลาออกโดยการส่งจดหมาย มีใบตอบรับทางไปรษณีย์
      ...กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งทุกปี
     ...กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งทุกปี 2
     ...ไม่อยากลาออกจากกรรมการบริษัททุกปี
กรณีศึกษา การตั้ง
กรรมการบริษัท
      …กรรมการต้องแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่
กรณีศึกษา การปลด
กรรมการบริษัท
     …อยากไล่กรรมการออก
     …อยากไล่กรรมการออก 2
     …อยากไล่กรรมการออก 3
     ...กรรมการต้องถูกไล่ออกโดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นใหญ่เท่านั้น
     ...วิธีไล่กรรมการบริษัทออก
     ...วิธีไล่กรรมการบริษัทมหาชนออก
กรณีศึกษา
การเพิ่มทุน
มติพิเศษ…เพิ่มทุนบริษัท
ว่าด้วยเรื่องมติพิเศษ
     …ขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเกินมูลค่า
การเปลี่ยนแปลงบริคณห์สนธิต้องได้รับมติพิเศษ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่
     …การออกหุ้นบุริมสิทธิ
     …การออกหุ้นบุริมสิทธิ 2
     …ว่าด้วยส่วนล้ำมูลค่าหุ้น
     …ว่าด้วยส่วนล้ำมูลค่าหุ้น 2
     ...เพิ่มทุนด้วยการเอารูปภาพเก่าแลกหุ้น
     ...เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด 2 (เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นมั่ว)
     ...มติพิเศษในการแปลงแรงงานเป็นหุ้น
      ...ราคาหุ้นของบริษัทจำกัด
     ...ราคาหุ้นของบริษัทจำกัด 2
     ...ราคาหุ้นของบริษัทจำกัด 3
     ...ขาดทุนสะสมแต่ขายหุ้นเกินกว่ามูลค่าที่กำหนดได้
     ...การเรียกชำระค่าหุ้นในกรณีมีส่วนล้ำมูลค่าหุ้น
     ...การเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นบุริมสิทธิ
     ...การเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นบุริมสิทธิ 2
     ...การเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นบุริมสิทธิ 3
      ...เงินยืมกรรมการแปลงเป็นหุ้นเพิ่มทุนไม่ได้
     ...เงินยืมกรรมการแปลงเป็นหุ้นเพิ่มทุนไม่ได้ 2
     ...ว่าด้วยเรื่องส่วนล้ำมูลค่าหุ้น
กรณีศึกษา
การลดทุน
      ...การลดทุนบริษัท
      ...กฎหมายว่าด้วยการลดทุน
     ...วิธีปฏิบัติในการลดทุน
      ...วิธีปฏิบัติในการลดทุน 2
     ...เจ้าหนี้เพิกถอนมติที่ประชุมลดทุน
     ...ถ้าจะลดทุนบริษัทต้องบอกให้เจ้าหนี้รับทราบด้วย
     ...ถ้าจะลดทุนบริษัทต้องบอกให้เจ้าหนี้รับทราบด้วย 2
     ...ถ้าจะลดทุนบริษัทต้องบอกให้เจ้าหนี้รับทราบด้วย 3
      ...ลดทุนขัดต่อมาตรา ๑๒๒๖
     ...ลดทุนขัดต่อมาตรา ๑๒๒๖ (๒)
     ...ลดทุนล้างขาดทุนสะสม
     ...ลดทุนล้างขาดทุนสะสม 2
กรณีศึกษา
การโอนหุ้น
     ...การโอนหุ้นต้องมีหนังสือโอนหุ้นจึงจะมีผลบังคับ
     ...การโอนหุ้นต้องมีหนังสือโอนหุ้นจึงจะมีผลบังคับ 2
     …ซื้อทรัพย์สินโดยใช้วิธีโอนหุ้นแทนเพื่อหนีภาษี
     ...ว่าด้วยการโอนหุ้นแล้วเป็นโมฆะ 1
     ...ว่าด้วยการโอนหุ้นแล้วเป็นโมฆะ 2
     ...วิธีการโอนหุ้นให้ปลอดภัย
กรณีศึกษา
ว่าด้วยงบการเงิน
     …ซ่อมแซมงบการเงิน 496
     …ซ่อมแซมงบการเงิน 2
     …ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องได้รับสำเนางบการเงิน
     ...งบการเงินเท็จมีสิทธิติดคุก
     …โทษของบริษัทที่ไม่ได้จัดทำงบการเงิน
     ...งบการเงินที่มีปัญหา
     ...งบการเงินที่มีปัญหา 2 (ไม่ได้รับเงินค่าหุ้น แต่ไปจดทะเบียนบริษัท)
     ...งบการเงินที่มีปัญหา 3 (ลูกหนี้เงินกู้กรรมการ)
     ...งบการเงินที่มีปัญหา 4
(เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนบริษัทก่อนปิดงบการเงินในปีที่ 1)
     ...งบการเงินที่มีปัญหา 5
(เสกหุ้นสามัญฟรีแถมยังประหยัดภาษี)
     ...งบการเงินที่มีปัญหา 6 (ดอกเบี้ยเงินกู้กรรมการ)
     ....งบการเงินที่มีปัญหา 7 (การเสียภาษีรายได้จากดอกเบี้ยรับ)
     ...งบการเงินที่มีปัญหา 8 (กรณีศึกษาการเสียภาษีจากดอกเบี้ยรับ)
     ...งบการเงินที่มีปัญหา 9 (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)
     ...งบการเงินที่มีปัญหา 10 (ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในงบดุล)
     ...งบการเงินที่มีปัญหา 11 (วิธีการเสกหุ้น)
     ...งบการเงินที่มีปัญหา 12 (วิธีการล้างค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)
     ...งบการเงินที่มีปัญหา 13
(บริษัทที่ขาดทุนสะสมช่วยล้างค่าใช้จ่ายค้างจ่ายได้โดยไม่ต้องเสียภาษี)
      ...งบการเงินที่มีปัญหา 14 (เงินยืมกรรมการ)
     ...งบการเงินที่มีปัญหา 15 (เงินยืมกรรมการ 2)
     ...งบการเงินที่มีปัญหา 16 (ขาย NO VAT สร้างเงินยืมกรรมการ)
      ...งบการเงินที่มีปัญหา 17 (ขาย NO VAT สร้างเงินยืมกรรมการ 2)
     ...ลงข้อความเท็จในงบการเงินมีโทษถึงติดคุก
     ...ลงข้อความเท็จในงบการเงินมีโทษถึงติดคุก 2
กรณีศึกษา ว่าด้วย
การจ่ายเงินปันผล
     …อยากจ่ายเงินปันผล 1
     …อยากจ่ายเงินปันผล 2
     …อยากจ่ายเงินปันผล 3
     …อยากจ่ายเงินปันผล 4
     ...ถือหุ้นแล้วไม่ได้เงินปันผล จะทำอย่างไร
     ...ถือหุ้น 20% ของทุน...อนุมัติจ่ายเงินปันผลเสียเอง
     …ว่าด้วยขั้นตอนในการจ่ายเงินปันผล
กรณีศึกษา
การควบบริษัทจำกัด
     ...การควบบริษัทเข้าด้วยกัน
     ...การควบบริษัทเข้าด้วยกัน 2
     ...มูลค่าของบริษัทที่จะทำการควบกัน
     ...มูลค่าของบริษัทที่จะทำการควบรวมกัน 2
     ...มูลค่าของบริษัทที่จะทำการควบรวมกัน 3
     ...มูลค่าของบริษัทที่จะทำการควบรวมกัน 4
     ...มูลค่าของบริษัทที่จะทำการควบรวมกัน 5
กรณีศึกษา ว่าด้วย
การปล่อยบริษัทร้าง
      …ปล่อยบริษัทร้างไปเลย จะเป็นอะไรหรือเปล่า
     …ปล่อยบริษัทร้างไปเลยจะเป็นอะไรหรือเปล่า 2
กรณีศึกษา การควบ
บริษัทมหาชน
     …การควบรวมกันของบริษัทมหาชน
กรณีศึกษา แปรสภาพ
บริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชน
     …วิธีแปรสภาพบริษัทจำกัดให้เป็นบริษัทมหาชน
     …วิธีแปรสภาพบริษัทจำกัดให้เป็นบริษัทมหาชน 2
     …หาเงินด้วยการทำให้บริษัทเป็นมหาชน
     …หาเงินด้วยการทำให้บริษัทเป็นมหาชน 2
     …หาเงินด้วยการทำให้บริษัทเป็นมหาชน 3
     …หาเงินด้วยการทำให้บริษัทเป็นมหาชน 4
     …หาเงินด้วยการทำให้บริษัทเป็นมหาชน 5
     …วิธีเปลี่ยนบริษัทจำกัดให้เป็นบริษัทมหาชน
     หมวดที่ 15 การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัท
     วิธีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
     แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว...ต้องทำอะไรบ้าง
     การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนกรรมการบริษัท
     เรื่องที่ต้องประชุมเพิ่มเติมหลังได้รับมติให้แปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชน (มาตรา 181)
     เขาว่าไว้แบบนี้...ในความต่างกับบริษัทเอกชน
เรื่องหุ้นที่จะเปลี่ยนแปลงไป
     (หนังสือบริคณห์สนธิต้องเปลี่ยนแปลงด้วย)
     ถ้าไม่ประชุมเรื่องเพิ่มทุนในตอนนี้ล่ะ แล้วจะทำอย่างไร ?
     เรื่องหนังสือนัดประชุม
     เงื่อนไขของหนังสือนัดประชุม
     เรื่องขององค์ประชุม
บทสรุป
     ข้าคิดได้ถึงกลโกง
     ว่าด้วยเรื่องข้อบังคับของบริษัทมหาชน
     ว่าด้วยเรื่องกรรมการของบริษัทมหาชน
     วิธีการขายหุ้นต่อประชาชน
ภาคที่ 3
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
     สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.๒๔๙๙ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
     ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท
     หมวด ๔
     หมวด ๕
     พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๕๑
     "หมวด ๖
พระราชบัญญัติ กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.๒๔๙๙ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกับสมาคมและมูลนิธิ
     หมวด ๑
     หมวด ๒

 
โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
FPM Certificate Co.,Ltd. 300/50 หมู่ 3 หมู่บ้านบุศรินทร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2920-5406-9 แฟกซ์ : 0-2920-5406-9 ต่อ 102 Website: www.fpmcertificate.com E-mail: sumrej@fpmconsultant.com