1. ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือ
  2. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ
  3. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
  4. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนในนามร้านค้า หรือ
  5. เป็นกรรมการบริษัท หรือ หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ
  6. เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน หรือ
  7. คุณสมบัติอื่นใดตามการอนุมัติของโครงการเป็นกรณีๆ ไป
 2. ผู้สมัครต้องนำส่งหลักฐานการสมัครตามข้อ 1) (1) – (7) เพียงหลักฐานเดียว ให้กับโครงการ ในวันปฐมนิเทศวันแรก หรือวันที่เข้าอบรมวันแรก
 
โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
FPM Certificate Co.,Ltd. 300/50 หมู่ 3 หมู่บ้านบุศรินทร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2920-5406-9 แฟกซ์ : 0-2920-5406-9 ต่อ 102 Website: www.fpmcertificate.com E-mail: sumrej@fpmconsultant.com