ท่านต้องเคยผ่านประสบการณ์การเรียนหนังสือ บางท่านอาจมีประสบการณ์การเรียนหนังสือ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ครั้นเมื่อจบการศึกษาออกมา และตกลงใจอย่างแน่วแน่ว่าจะเอาวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมามาประยุกต์ และปรับใช้กับการทำงานในฐานะลูกจ้างในองค์กร หรือแม้กระทั่งในฐานะของผู้ประกอบการ แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกลับไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิด คือท่านไม่สามารถปรับใช้วิชาการกับสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง ท่านจึงตกอยู่ในอาการที่กล่าวได้ว่า "ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด"
      อาการที่กล่าวข้างต้น ทำให้ท่านขวนขวายที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้วิชาการสมัยใหม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อ เอาชนะปัญหาและอุปสรรค พาให้กิจการของท่านเคลื่อนตัวเข้าสู่เส้นชัยที่มีความหมายเป็นความสำเร็จ ด้วยการหาหลักสูตรอบรมที่ท่านเชื่อว่า ตรงกับความต้องการของท่าน อีกทั้งวิทยากรผู้สอนก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ผลลัพธ์หลังจากการที่ท่านได้เข้าไปสัมผัสกับโครงการอบรมในหลากหลายหลักสูตร และในหลากหลายผู้จัด ทำให้ท่านรู้ว่า ประโยชน์ที่ท่านได้รับกลับมานั้นไม่ได้ตรงกับความต้องการของท่านอย่าง 100% ทำไมวิทยากรจึงพูดและอธิบายกับภาพกว้างๆ ทำไมจึงไม่ลงลึกในรายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ทำไมจึงไม่เอาตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาจริงๆ มาให้ท่านดู ทำไมจึงไม่มีกระบวนการตรวจสอบว่า ท่านได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับการที่ได้จ่ายเงินค่าอบรมหรือไม่ และเหนือสิ่งอื่นใด ท่านมีความสุข ความพอใจกับการได้เข้าอบรมในทำนองที่ว่า ท่านมาไม่ผิดที่หรือไม่ และท่านได้ในสิ่งที่หวังครบถ้วนแล้วหรือยัง
      หากจะหาคำตอบว่า เพราะอะไรท่านจึงได้รับประโยชน์ไม่คุ้มค่า 100% ตามที่ท่านต้องการคงตอบได้ไม่ยาก เพราะคำตอบจะออกมาว่า วิทยากรได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทฤษฎี แต่อาจขาดประสบการณ์ในทางปฏิบัติ ทำให้การสอนในเชิงลึกไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ การจะแก้ปัญหาให้เกิดการอบรมในหลักสูตรที่ท่านในฐานะผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่าง 100% ต้องเกิดขึ้นในกรณีที่วิทยากรต้องเก่งทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
      นี่เองจึงเป็นที่มาของโครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการ หลักสูตร “ประกาศนียบัตรทางธุรกิจ” แยกออกเป็นสาขาต่างๆ เพื่อยืนยันความเชี่ยวชาญที่ท่านในฐานะผู้เข้าอบรมจะพึงมีต่อการบริหารและจัดการธุรกิจ ว่าหากท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และนำวิชาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปปรับใช้ได้กับการทำธุรกิจจริง ท่านจะต้องสอบผ่านประมวลความรู้จากโครงการ และได้รับคะแนนตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด ท่านจึงมีสิทธิที่จะได้รับ "ประกาศนียบัตร" เพื่อยืนยันความเป็นมืออาชีพของท่านได้จริง "การอบรมในครั้งนี้จึงถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อน และสร้างให้ท่านเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จที่ท่านได้รับ"