ความเป็นมาของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกิดขึ้นพร้อมกับคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 คณะแรก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย คณะเกษตร และคณะสหกรณ์, คณะวนศาสตร์ และคณะประมง ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันสถาปนามหาวิทยาลัย (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2486) เป็นต้นมาโดยชื่อว่า “คณะสหกรณ์”

          สถานที่ตั้งเดิมอยู่ในอาคารส่วนหนึ่งของกรมสหกรณ์ ซึ่งติดกับวังพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร การศึกษาของคณะสหกรณ์ ในสมัยแรกๆ นี้ มีแผนกวิชาอยู่ 4 แผนกด้วยกัน คือ

  1. แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  2. แผนกวิชาสหกรณ์
  3. แผนกวิชาบัญชี
  4. แผนกวิชานิติศาสตร์

          ต่อมาได้มีการเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะเศรษฐศาตร์สหกรณ์ เพื่อให้การศึกษากว้างขวางมากขึ้น และเพื่อให้นิสิตมีตลาดที่จะออกไปทำงานได้มากยิ่งขึ้น แต่จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และเป็นประธาน ก.พ. ในขณะนั้น ได้เน้นความสำคัญของสหกรณ์มากจึงให้ใช้ชื่อว่า “คณะสหกรณ์ และเศรษฐศาสตร์” เมื่อ มิถุนายน พ.ศ.2495 พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงชื่อแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ในช่วงเวลาเดียวกัน ต่อมาเมื่อ พฤษภาคม พ.ศ.2499 ได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะอีกเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์” และได้ย้ายมาอยู่รวมกับคณะอื่นๆ ที่บางเขน เมื่อภาคปลายปีการศึกษา 2499-2500

          ในปี พ.ศ.2509 ได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะอีกครั้งหนึ่งเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ" โดยเพิ่มวิชาอีกหลายแขนง เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาวิชาต่างๆ กว้างขวางขึ้นอีกด้วย โดยที่แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เป็นแผนกวิชาหนึ่งของคณะนี้มาตลอด

          ในปี พ.ศ.2511 ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการบริหารการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้เปลี่ยนฐานะของแผนกวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ซึ่งรวมทั้งแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วย) ขึ้นเป็น “ภาควิชา” ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2512 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จึงกลายเป็น 1 ใน 6 ภาควิชา ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์เกษตร สหกรณ์ และบริหารธุรกิจ

          ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2535 ได้มีการแบ่งส่วนราชการของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจออกเป็น 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้สังกัดในเศรษฐศาสตร์มาจนกระทั่งปัจจุบัน

 
โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
FPM Certificate Co.,Ltd. 300/50 หมู่ 3 หมู่บ้านบุศรินทร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2920-5406-9 แฟกซ์ : 0-2920-5406-9 ต่อ 102 Website: www.fpmcertificate.com E-mail: sumrej@fpmconsultant.com