ประกาศผลสอบโครงการอบรม

Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 42 ศรีราชา 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 41 กรุงเทพฯ 
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 13 หาดใหญ่ 
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 10 กรุงเทพฯ  
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA) รุ่นที่ 18 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 39 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 38 กาญจนบุรี 
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 9 เชียงใหม่ 
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 8 อุดรธานี 
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 5 กรุงเทพฯ ห้อง 2 
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 5 กรุงเทพฯ ห้อง 1 
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 7 ระยอง 
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 6 ศรีราชา 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA) รุ่นที่ 17 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 37 ขอนแก่น 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 36 ศรีราชา 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 35 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 34 เชียงใหม่ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 33 กระบี่ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 32 กรุงเทพฯ 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA) รุ่นที่ 16 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 30 หาดใหญ่ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 31 ระยอง 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA) รุ่นที่ 15 ระยอง 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 29 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 28 เชียงราย 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 27 อุดรธานี 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 26 นครศรีธรรมราช 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 25 โคราช 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 23 สกลนคร 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 22 เชียงใหม่ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 24 ตรัง 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA) รุ่นที่ 14 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 21 ขอนแก่น 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 20 ศรีราชา 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 18 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 19 สุราษฎร์ธานี 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA) รุ่นที่ 13 ศรีราชา 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 17 ระยอง 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 16 หาดใหญ่ 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA) รุ่นที่ 12 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 15 เพชรบุรี 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 14 นครสวรรค์ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 13 กรุงเทพฯ 

ประกาศผลสอบ (เลื่อน / ซ่อม) โครงการอบรม

Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่น 17 กรุงเทพฯ (สอบซ่อม) 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 35 กรุงเทพฯ (เลื่อนสอบ) 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 32 กรุงเทพฯ (สอบซ่อม) 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 16 หาดใหญ่ (สอบซ่อม) 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 29 กรุงเทพฯ (เลื่อนสอบ) 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 25 โคราช (เลื่อนสอบ) 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่น 12 กรุงเทพฯ (สอบซ่อม) 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 12 (สอบซ่อม) / รุ่นที่ 17 (เลื่อนสอบ) 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 13 (สอบซ่อม) 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 12 (เลื่อนสอบ) 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่น 8, 11 สอบซ่อม 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 7 (เลื่อนสอบ) 
Cretificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE-KU) รุ่นที่ 4 สอบซ่อม 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่น 5 เลื่อนสอบ, สอบซ่อม 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) เลื่อนสอบซ่อมรุ่น 2 , เลื่อนสอบรุ่น 4 
Certificate of BUSINESS ADVISOR รุ่นที่ 2 
Certificate of BUSINESS ADVISOR รุ่นที่ 1 

เฉลยข้อสอบโครงการอบรม

Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 41 กรุงเทพฯ, 42 ศรีราชา 
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 13 หาดใหญ่  
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 10 กรุงเทพฯ  
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่นที่ 18 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 39 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 38 กาญจนบุรี 
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 9 เชียงใหม่ 
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 8 อุดรธานี 
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 7 ระยอง 
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 6 ศรีราชา 
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 5 กรุงเทพฯ ห้อง 2 
Certificate of INTELLIGENT INVESTOR (CII) รุ่นที่ 5 กรุงเทพฯ ห้อง 1 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่นที่ 17 กรุงเทพฯ 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่นที่ 16 กรุงเทพฯ 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่นที่ 15 ระยอง 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่นที่ 14 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 34 - 37 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 33 กระบี่ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 32 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 21 ขอนแก่น ชุด A-B 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 20 ศรีราชา ชุด A-B 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 19 สุราษฎร์ธานี 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 18 กรุงเทพฯ ชุด A-C 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่นที่ 13 ศรีราชา 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 17 ระยอง ชุด C 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 17 ระยอง ชุด B 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 17 ระยอง ชุด A 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 16 หาดใหญ่ ชุด C 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 16 หาดใหญ่ ชุด B 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 16 หาดใหญ่ ชุด A 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่นที่ 12 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 15 เพชรบุรี 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 14 นครสวรรค์ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 13 กรุงเทพฯ 
REAL ESTATE IN FULL ACTION (RE) โคราช ชุด G 
REAL ESTATE IN FULL ACTION (RE) โคราช ชุด F 
REAL ESTATE IN FULL ACTION (RE) โคราช ชุด E 
REAL ESTATE IN FULL ACTION (RE) โคราช ชุด D 
REAL ESTATE IN FULL ACTION (RE) โคราช ชุด C 
REAL ESTATE IN FULL ACTION (RE) โคราช ชุด B 
REAL ESTATE IN FULL ACTION (RE) โคราช ชุด A 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 12 ศรีราชา ชุด C 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 12 ศรีราชา ชุด B 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 12 ศรีราชา ชุด A 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 11 อุบลราชธานี ชุด D 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 11 อุบลราชธานี ชุด C 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 11 อุบลราชธานี ชุด B 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 11 อุบลราชธานี ชุด A 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 10 เชียงใหม่ ชุด D 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 10 เชียงใหม่ ชุด C 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 10 เชียงใหม่ ชุด B 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 10 เชียงใหม่ ชุด A 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 9 อุดรธานี ชุด C 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 9 อุดรธานี ชุด B 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 9 อุดรธานี ชุด A 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่นที่ 11 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 8 สุราษฎร์ธานี 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 7 พิษณุโลก 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 6 กรุงเทพฯ 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่นที่ 8 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 5 ขอนแก่น 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่นที่ 9 เชียงใหม่ 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่นที่ 10 หาดใหญ่ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 4 เชียงใหม่ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 3 
Certificate of Intelligent Investor (CII-KU) รุ่นที่ 4 
Certificate of Intelligent Investor (CII-KU) รุ่นที่ 3 หาดใหญ่ 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่นที่ 7 ภูเก็ต 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่นที่ 6 กรุงเทพฯ 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE) รุ่นที่ 2 
Certificate of Intelligent Investor (CII-KU) รุ่นที่ 2 
Certificate of BUSINESS ADVISOR (CBA-KU) รุ่นที่ 5  
Certificate of BUSINESS ADVISOR รุ่นที่ 4 (หาดใหญ่) 
Certificate of REAL ESTATE ENTREPRENEUR (CRE-KU) รุ่นที่ 1  
Certificate of Intelligent Investor (CII-KU) รุ่นที่ 1 
Certificate of BUSINESS ADVISOR รุ่นที่ 3 
Certificate of BUSINESS ADVISOR รุ่นที่ 2 
Certificate of BUSINESS ADVISOR รุ่นที่ 1 

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรโครงการอบรม

Certificate of BUSINESS ADVISOR  

แบบฟอร์มใบสมัครสอบซ่อม

หลักสูตรนักลงทุนหุ้นมืออาชีพ CII-KU  
หลักสูตรที่ปรึกษาธุรกิจและการลงทุน CBA-KU  
หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ CRE-KU  

 

 

 
โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
FPM Certificate Co.,Ltd. 300/50 หมู่ 3 หมู่บ้านบุศรินทร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2920-5406-9 แฟกซ์ : 0-2920-5406-9 ต่อ 102 Website: www.fpmcertificate.com E-mail: sumrej@fpmconsultant.com