FPM CONSULTANT ก่อตั้งเมื่อปี 2538 โดยเริ่มต้นจากงานการให้บริการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) และให้คำปรึกษาทางการวิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน ต่อมาได้ขยายงานออกมาสู่การเป็นผู้ผลิตตำราทางวิชาการประยุกต์ โดยเน้นการนำเสนองานตำราที่วางอยู่บนกรณีศึกษาการทำธุรกิจจริงของคนไทย

          งานตำราของ FPM ในยุคแรกจนถึงปัจจุบันได้ผ่านสายตาของผู้อ่านมามากกว่า 180 รายการ นับจำนวนผู้อ่านได้มากกว่า 100,000 คน ปัจจุบันตำราของ FPM ที่ปรากฏโลโก้รูปเด็กนั่งเขียนหนังสือ ยังคงหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทย

          ย้อนอดีตไปเมื่อปี 2540 ที่เป็นปีที่ประเทศประสบวิกฤตการณ์ทางการเงิน FPM สามารถฝ่าฟันภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมาได้ ด้วยการเพิ่มงานการให้บริการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งเรากล้ากล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกหนี้ธนาคารจำนวนมากฟื้นฟูกิจการ และเปลี่ยนสถานะมาเป็นลูกหนี้ที่ดีของธนาคารได้ใหม่

          นอกเหนือจากงานที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ การบริหารการเงิน การขอสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ และการเป็นที่ปรึกษาเตรียมความพร้อมต่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น FPM ยังได้เปิดโครงการอบรมทางการเงินภาคปฏิบัติให้กับสถาบันการเงิน องค์กรเอกชนขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวนมาก จวบจนปัจจุบัน FPM ยังคง เปิดให้บริการโครงการอบรมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เมื่อเทียบกับบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ในอดีตเคยให้บริการฝึกอบรมเหมือนกับเรา

          เมื่อปี 2548 FPM ได้ขยายส่วนงานที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ เรามีทนายความประจำสำนักงาน และรับให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมาย และรับว่าความทั่วราชอาณาจักรไทย

          ความที่ FPM ทำงานในอาชีพที่ปรึกษาและคลุกคลีกับเจ้าของกิจการมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทำให้เราสามารถผสมผสานศาสตร์ ทางการเงิน กฎหมาย บัญชี และภาษีอากร ที่เป็นกำมือเดียวของหลักปฏิบัติที่ใช้เพื่อการบริการจัดการธุรกิจได้อย่างลงตัว

          เมื่อ FPM เริ่มเข้าสู่ภาวะของการที่รู้ว่า “อะไรคืออะไร” เราจึงเดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่ถือเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางวิชาความรู้ในทางทฤษฎี เพื่อขอโอกาสในการได้นำประสบการณ์และกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นกับการทำธุรกิจของคนไทยจริงๆ มาบอกกล่าวและเปิดเผยให้คนที่สนใจทำธุรกิจเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติที่วางอยู่บนการใช้ทฤษฎีที่ถูกต้อง เพื่อให้คนที่มีฝันในเส้นทางธุรกิจทุกคน สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างลัดสั้นและไม่ยากจนเกินไป

          นี่เองคือที่มาของโครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ FPM

(ข้อมูลเพิ่มเติม www.fpmconsultant.com)

 
 
โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
FPM Certificate Co.,Ltd. 300/50 หมู่ 3 หมู่บ้านบุศรินทร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2920-5406-9 แฟกซ์ : 0-2920-5406-9 ต่อ 102 Website: www.fpmcertificate.com E-mail: sumrej@fpmconsultant.com