เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

          ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ จึงจะมีสิทธิได้รับ "ประกาศนียบัตร" ที่ออกโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  1. มีชั่วโมงการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของชั่วโมงการอบรมทั้งหมดในหลักสูตร
  2. เข้ารับการทดสอบประมวลความรู้ และได้รับคะแนนตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด

การขอทดสอบใหม่และเงื่อนไข

          ผู้เข้าอบรมที่สอบประมวลความรู้ไม่ผ่าน มีสิทธิเข้ารับการทดสอบใหม่ ตามเงื่อนไขดังนี้

  1. ต้องเข้ารับการทดสอบใหม่ โดยโครงการจะแจ้งวัน และเวลาที่จัดให้มีการทดสอบใหม่ให้ทราบที่ www.fpmcertificate.com และจะแจ้ง E-mail ไปยังผู้เข้าอบรมที่ได้รับสิทธิทดสอบใหม่ทุกท่าน โดยแจ้งก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
  2. ผู้เข้าอบรมต้องแจ้งความจำนงค์โดยส่งใบสมัครทดสอบใหม่ ตามแบบฟอร์มที่โครงการกำหนด และชำระค่าสมัครทดสอบใหม่ตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบตามข้อ (1)
  3. สิทธิของผู้เข้าอบรมที่จะเข้ารับการทดสอบใหม่ จะอยู่ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมสอบประมวลความรู้และไม่ผ่าน โดยผู้เข้าอบรมมีสิทธิเข้ารับการทดสอบใหม่จำกัดเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 
โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
FPM Certificate Co.,Ltd. 300/50 หมู่ 3 หมู่บ้านบุศรินทร์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 0-2920-5406-9 แฟกซ์ : 0-2920-5406-9 ต่อ 102 Website: www.fpmcertificate.com E-mail: sumrej@fpmconsultant.com